Algemene voorwaarden

1. Definities
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden Tegel outlet Limburg, hierna te noemen Tegel outlet Limburg. Aard van werkzaamheden: verkoop van tegels en benodigdheden in de ruimste zin van het woord, onder meer via online webwinkels. De consument: een wederpartij die handelt als een natuurlijk persoon of een vertegenwoordiger van elke andere rechtsvorm b.v. B.V, N.V, VOF of C.V. Verkoop op afstand: een door verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken van communicatie op afstand. Overeenkomst: de overeenkomst aangaande koop op afstand tussen Tegel outlet Limburg en de consument. De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon of een vertegenwoordiger van elke andere rechtsvorm b.v. B.V, N.V, VOF of C.V. Website: alle websites van Tegel outlet Limburg waarop de aanbiedingen worden gedaan.

2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tegel outlet Limburg en de consument waarop Tegel outlet Limburg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tegel outlet Limburg, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Ten aanzien van de goederen is bij de consument ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven dat:
– getoonde monsters doorsnee-monsters zijn;
– onder één vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.
– nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteen producten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
– monsters van natuursteen als typen moeten worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.
– haarscheuren in tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
– de leverancier geen aansprakelijkheid erkent, dat – gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen – nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).
– Tegel outlet Limburg niet aansprakelijk is voor het leggen, behandelen van de vloer, het transport of de berekening van het aantal benodigde tegels.
– tegels droog en vorstvrij dienen te worden opgeslagen. Bij het nat worden van de verpakking kan bij cementtegels en natuursteen verkleuring ontstaan in de tegels.

3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld.
3.2 Prijzen vermeld op de websites van Tegel outlet Limburg zijn inclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdragen, tenzij anders aangegeven.
3.3 Tegel outlet Limburg kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Tegel outlet Limburg daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tegel outlet Limburg anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Tegel outlet Limburg niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van de door Tegel outlet Limburg gedane aanbieding. De aanvaarding is een feit op het moment dat de consument een bestelling via de op de websites van Tegel outlet Limburg aangegeven wijze heeft geplaatst.

5. De uitvoering van de bestelling
5.1 Tegel outlet Limburg zal bij de uitvoering van de bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
5.2 Indien de bezorging hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een 30 dagen nadat de bestelling bij Tegel outlet Limburg is geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Na annulering crediteren wij zo spoedig mogelijk doch binnen 30 dagen
nadien.

6. Annulering
Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de consument, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de consument bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij Tegel outlet Limburg kan bewijzen dat zijn schade groter is, of de consument aannemelijk kan bewijzen dat de schade kleiner is. Indien de levering door de consument wordt geweigerd is de consument schadeplichtig voor de totale som en bezorgkosten van Tegel outlet Limburg.

7. Levering
7.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het woonadres van de consument dat het laatst aan Tegel outlet Limburg kenbaar is gemaakt.
7.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
7.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Tegel outlet Limburg hem hiervan in kennis heeft gesteld. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
7.4 Bij tot standkoming van de overeenkomst tussen Tegel outlet Limburg en consument zijn partijen overeengekomen dat:
– alle goederen zelf door de opdrachtgever dienen te worden afgehaald;
– bij franco levering en betaalde levering, transportkosten van de goederen voor rekening zijn van Tegel outlet Limburg. In alle andere gevallen worden de goederen getransporteerd voor rekening en risico van de consument.
– tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen de levering uitsluitend geschiedt voor zover dat via een verharde weg mogelijk en bereikbaar is. Tegel outlet Limburg levert haar goederen met een vrachtwagen met pompwagen. Voorzover op eigenlijke wijze met de pompwagen geleverd kan worden, zal dit gebeuren.
– goederen door Tegel outlet Limburg geleverd, worden niet verder geleverd dan op de begane grond.
– ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Tegel outlet Limburg bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen de consument te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen. Deze termijn mag een tijdvak van drie maanden zijn, gerekend vanaf de dag dat de consument de eerste sommatie van Tegel outlet Limburg heeft ontvangen.
– de consument verplicht is om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is Tegel outlet Limburg bevoegd om de koop zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.
– bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleverbon, of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de consument zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan Tegel outlet Limburg meldt.
– ook al meldt de consument tijdig aan Tegel outlet Limburg dat hem minder is geleverd dan op het daarvoor bedoelde document is vermeld, dan geeft het hem niet het recht tot opschorting van betaling.
– de consument de geleverde tegels zelf dient te controleren op breuk, schade, kleurechtheid alvorens de tegels worden verwerkt. Tegels met eventuele schade kunnen direct en gratis worden geruild. Tegels die de consument via een externe vervoerder heeft ontvangen dienen direct op juistheid (type en aantal) en ook eventuele schade gecontroleerd te worden. Bij schade of onjuistheid dient de consument Tegel outlet Limburg binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk (per mail) op de hoogte te stellen.
7.5 Indien Tegel outlet Limburg gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Tegel outlet Limburg ter beschikking heeft gesteld.

8. Garantie
8.1 De factuur geldt tevens als garantiebewijs van het geleverde artikel.
8.2 Onder de garantie vallen tegels, sanitair en toebehoren. Voor kranen en ander niet zijnde sanitair artikelen geldt een garantietermijn van 1 jaar. Voor sanitair geldt de garantie die door de leverancier is afgegeven. Op tegels heeft de consument een garantietermijn van 3 jaren.
8.3 De consument die aanspraak kan maken op garantie, kan deze garantie maximaal laten gelden tot het aankoopbedrag van het artikel. Nimmer kan een consument garantie eisen voor gevolgschade welke door het artikel waar de consument garantie voor inroept is veroorzaakt.
8.4 De hierboven genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tegel outlet Limburg, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Voorts dient te allen tijde voor het algehele onderhoud en conditionering van de door Tegel outlet Limburg geleverde artikelen
een advies. Het gebruik van een ander afwijkend onderhouds- en conditioneringsplan kan ertoe leiden dat de garantie direct komt te vervallen.
8.5 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze nietconformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Tegel outlet Limburg niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8.6 Voorts kan met betrekking tot de navolgende onderwerpen gezien haar aard door Tegel outlet Limburg nimmer garantie worden gegeven of door de consument een beroep op reclame gedaan worden:
– kleurafwijkingen bij gebruik van natuursteen.
– producten die reeds zijn ver- of bewerkt (omtrent de slijtvastheid is het raadzaam dat de consument zich vooraf laat adviseren door Tegel outlet Limburg).
– tintverschil tussen zogenaamde uni- en bijpassende decortegels.
– verschil in kleurnuance bij tegels.
8.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

9. Retourneren
9.1 Mits de door de consument ontvangen producten niet voldoen aan de producteisen en specificaties, mag de consument het product(en) retourneren slechts alleen ongebruikt en in originele, onbeschreven en niet beplakte verpakking.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Tegel outlet Limburg blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

11. Onderzoek, reclames
11.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
11.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Tegel outlet Limburg te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
11.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Tegel outlet Limburg metinachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Tegel outlet Limburg gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratiekosten, verzendkosten en eventuele voorrijkosten in rekening te brengen.
11.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Tegel outlet Limburg en op de wijze zoals door Tegel outlet Limburg aangegeven.

12. Risico-overgang
12.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

13. Betaling
13.1 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te allen tijde contant te geschieden.
13.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden vóór de aflevering van het product, op een door Tegel outlet Limburg aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
13.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

14. Opschorting en ontbinding
14.1 Tegel outlet Limburg is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst Tegel outlet Limburg ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
14.2 Voorts is Tegel outlet Limburg bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tegel outlet Limburg op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Tegel outlet Limburg de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
14.4 Tegel outlet Limburg behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

15. Aansprakelijkheid
15.1 Indien door Tegel outlet Limburg geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Tegel outlet Limburg jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
15.2 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Tegel outlet Limburg beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
15.3 Onverminderd het bovenstaande is Tegel outlet Limburg niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/ of grove schuld en/ of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
15.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tegel outlet Limburg of zijn ondergeschikten.

16. Overmacht
16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Tegel outlet Limburg geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tegel outlet Limburg niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tegel outlet Limburg worden daaronder begrepen.
16.3 Tegel outlet Limburg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tegel outlet Limburg zijn verbintenis had moeten nakomen.
16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.5 Voor zover Tegel outlet Limburg ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tegel outlet Limburg gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

17. Geschillen
17.1 De rechter in de vestigingsplaats van Tegel outlet Limburg is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Tegel outlet Limburg het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18. Toepasselijk recht
18.1 Op elke overeenkomst tussen Tegel outlet Limburg en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.